Beleid

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de teamindeling. Deze wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, voor het nieuwe seizoen.

 • Tot en met de B jeugd, wordt de teamindeling bepaald door leeftijd. (voor vragen over de teamindeling kan men zich wenden tot de TC)
 • A jeugd en senioren: de beste (jeugd)speelsters spelen in het 1e
 • Selectie kan plaatsvinden door selectie trainingen (idealiter door hoofdtrainer)
 • Bij selectie op kwaliteit worden speelsters tijdens trainingen en wedstrijden beoordeeld op: aanvallende- en verdedigende capaciteiten, spelinzicht, inzet, technische vaardigheden, mentaliteit, potentieel, fysiek en vooruitgang.
 • Indien er geen hoofdtrainer is, zal de technische commissie, met input van betrokken (jeugd)trainers en -coaches deze selectie maken.
 • De indeling wordt bekend gemaakt via de website. Een attentie hierop wordt verspreid via onze sociale media kanalen.

Wil je meer weten over ons technisch beleid of heb je vragen? Neem dan contact op met de Technische Commissie.

Alle leden samen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van onze vereniging. Van alle volwassen leden en ouders/verzorgers van jeugdleden verwachten we een bijdrage, naar zijn of haar kunnen, in de vorm van vrijwilligerswerk.

 • Alle leden worden gemotiveerd en benaderd voor vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan:
   • structurele hoofdtaken (bestuur, wedstrijdsecretaris, trainer/coach, scheidsrechter, technische commissie),
   • overige structurele taken (redactie, activiteiten-, arbitrage-, kamp-, kantine-, sponsorcommissie)
 • incidentele taken (verkopen van slaatjes, hamburgers en loten, inzamelen van flessen, kantinedienst, zaalwacht)
 • Van senioren verwachten we een bijdrage in de vorm van een structurele korfbal-technische hoofdtaak, zoals trainer/coach en/of scheidsrechter.
 • Leden van 18 jaar en ouder, die geen structurele hoofdtaak hebben, worden ingedeeld voor de kantinedienst en zaalwacht. Hierbij worden degenen die geen enkele structurele taak vervullen als eerst ingedeeld
 • Via het aanmeld formulier kunnen (ouders van) leden aangeven in welke vorm van vrijwilligerswerk zij een bijdrage gaan leveren aan de club
 • Structurele taken die vacant zijn, worden via ons clubblad, nieuwsbrief, website ensociale media van Fortuna’74 bekend gemaakt

Met ons arbitragebeleid wil Fortuna’74 voor voldoende kwalitatief goede scheidsrechters, die het leuk vinden om te fluiten en worden gewaardeerd door spelers en publiek

 • De verantwoording en uitvoering van het arbitrage beleid ligt bij de arbitragecommissie.
 • In 2018 heeft Fortuna het predicaat: Arbitrage Proof ontvangen van de KNKV.
 • Leden die 14 jaar of ouder zijn moeten hun spelregelbewijs via de KorfbalMasterz behalen (dit is vanaf 1 september 2020 verplicht vanuit de KNKV). Dit is een online leeromgeving van de KNKV die oefenstof biedt over de spelregels van het korfbal. Via een code, die aan te vragen is bij de arbitragecommissie, kan er een online examen afgenomen worden. Hier zit geen verloopdatum aan. Behaald =  behaald. Tevens is dit examen een vereiste om de scheidsrechtersopleiding te volgen.

Het tenue van Fortuna: Oranje shirt, witte rok, hoge witte kousen.

 • De club is verantwoordelijk voor verzorging van shirts voor ieder team. Deze shirts zijn gebonden aan een team. (i.v.m. teamleeftijd en sponsor)
 • Het rokje, sokken en schoeisel dienen door de speelster zelf te worden aangeschaft. Fortuna leden dragen allemaal dezelfde soort rok/sokken. Deze kunnen worden aangeschaft bij ‘Sport met Snelders’ in Wijchen.
 • De club bied trainingspakken aan, die gebonden zijn aan een team (i.v.m. teamleeftijd en sponsor).
 • Aan het eind van het seizoen, worden trainingspakken en shirts (schoon) ingeleverd en opnieuw verdeeld onder de teams alvorens het nieuwe seizoen.

 

Regels die betrekking hebben op in bruikleen verkregen kleding van Fortuna’74:

 1. De kleding is eigendom van Fortuna’74
 2. De kleding is door Fortuna’74 genummerd en geregistreerd op naam van het ontvangende lid
 3. De kleding wordt derhalve niet door leden zelf gemerkt
 4. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de in bruikleen gegeven kleding
 5. De kleding wordt uitsluitend gedragen bij wedstrijden van Fortuna’74
 6. Bij wassen worden de was voorschriften, zoals aangegeven in de kleding, aangehouden
 7. Zoekgeraakte of beschadigde kleding wordt direct gemeld aan de kledingcommissie (kleding@fortuna74.nl) . Het desbetreffende lid dient 100% van de kosten voor vervanging of herstel te betalen.
 8. Na de laatste wedstrijd van het seizoen of na beëindiging van het lidmaatschap wordt de in bruikleen ontvangen kleding weer schoon ingeleverd.

Grensoverschrijdend en ongewenst gedrag komt jaarlijks vaker voor in de sport, dan wij denken. Voor ons geldt: iedere zaak van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel! Een veilige omgeving is voor iedereen binnen de club noodzakelijk. Wij voeren daarom actief beleid om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en bespreekbaar te maken binnen onze vereniging.

Dit beleid is conform de richtlijnen van de NOC*NSF (www.centrumveiligesport.nl) opgesteld. Het beleid bevat gedragsregels die voor ieder in onze club gelden, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en richtlijnen voor de aanname van nieuwe vrijwilligers. Voor elke trainer, coach, bestuurslid en begeleider van activiteiten is het verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen via de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Hiermee bewaken wij de integriteit en veiligheid van en binnen de vereniging. Onder integriteit verstaan we open, eerlijk, betrouwbaar en transparant handelen en communiceren.

Gedragscode Schaarweide: Fortuna ‘74, Harava, UHC

In de gedragscode staan de regels die wij als vereniging hanteren voor ieder die betrokken is. Naast dat het essentieel is dat men zich hieraan houdt, is het belangrijk dat anderen hierop gewezen worden.

 1. Ik discrimineer niet: ik accepteer en respecteer de ander zoals diegene is.
 2. Ik val anderen niet lastig.
 3. Ik berokken de ander geen schade op welke manier dan ook.
 4. Ik gebruik geen geweld, ik bedreig anderen niet, ik neem geen wapens mee.
 5. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak anderen niet aan tegen hun wil in.
 6. Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 7. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemand zijn persoonlijk leven of uiterlijk.
 8. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 9. Ik neem geen deel aan pesten, uitlachen of roddelen. Dit geldt zowel offline als online.
 10. Ik negeer anderen niet.
 11. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft, zowel verbaal als non-verbaal.
 12. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 13. Wanneer iemand mij hindert, of lastig valt, dan vraag ik diegene hiermee te stoppen. Helpt dat niet, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de VCP.

Gedragsregels NOC*NSF Seksuele intimidatie in de sport

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie zeer serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders en sporters opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Ze zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst seksueel gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Ze zijn direct bij Fortuna ’74, Harava en UHC van toepassing zoals beschreven in de Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport door de NOC*NSF.

Gedragsregels begeleiders in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 4. De begeleider meldt een affectieve relatie met een sporter direct bij het bestuur. De melding wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De begeleider komt de afspraken die met het bestuur zijn gemaakt, ten aanzien van de relatie, na.
 5. Bij een affectieve relatie is het de taak van de begeleider om ervoor zorg te dragen dat de normen van professionaliteit en onpartijdigheid blijven gehandhaafd.
 6. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 7. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 9. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 10. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 11. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 12. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 13. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Tot slot: De begeleider dient zich te realiseren dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht niet alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de betrokken sporter in een voordeligere positie komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook verminderde zelfregie kan betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet althans onvoldoende kunnen maken van eigen keuzes en het onvoldoende kunnen beschikken over eigen kracht om zelf oplossingen te verzinnen voor problemen en een gebrek aan zelfredzaamheid.

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011 en aangepast d.d. 14 mei 2018.

Gedragsregels sporters onderling

 1. De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig voelen.
 2. De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn waardigheid wordt aantast.
 3. De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere sporter(s).
 4. De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 5. De sporter zal ook tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met andere sporters.
 6. De sporter zal een andere sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.
 7. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de meerderjarige sporter in de geest hiervan te handelen.

Deze Gedragsregels sporters onderling zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 14 mei 2018.

 

Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag

De begeleider heeft niet alleen een voorbeeldfunctie in het juist en integer handelen. De begeleider staat ook voor het voorkomen, signaleren en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. De leden van de club dienen dit voorbeeld op te volgen. Wordt er grensoverschrijdend gedrag geconstateerd, dient de begeleider en/of lid maatregelen te nemen. Hierbij dient diegene de overweging te maken of een gesprek met de perso(o)n(en) in kwestie voldoende is, of dat het nodig is om melding te maken bij het bestuur of VCP. De VCP kan advies geven in deze overweging en in passende maatregelen. Een passende maatregel is in evenwicht met de mate van het grensoverschrijdend gedrag.

Aannamebeleid begeleiders/vrijwilligers

Fortuna ’74 hanteert een aannamebeleid voor begeleiders en vrijwilligers om zo een beeld te krijgen van aan te nemen persoon, die kinderen gaat begeleiden of tot het bestuur toe zal treden. Tevens informeren we hiermee de aan te nemen persoon expliciet over onze gedragsregels. Het aannamebeleid bestaat uit:

 • Een kennismakingsgesprek met de begeleider/vrijwilliger door een bestuurslid / lid Technische Commissie;
 • Het opvragen van referenties wanneer de begeleider/vrijwilliger in het verleden bij andere verenigingen of instellingen met jeugd heeft gewerkt;
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor aanvang van de begeleiders/vrijwilligersperiode;
 • Bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels.

Naast het aannamebeleid blijven de bestuursleden en Technische Commissie (TC) nauw betrokken. De gang van zaken van iedere begeleider en vrijwilliger blijft inzichtelijk. Bestuursleden en TC zijn frequent aanwezig bij bijvoorbeeld wedstrijden of trainingen waarbij het gedrag gecontroleerd kan worden.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Justis (de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid) is de enige instantie die de VOG-aanvragen behandelt en de VOG afgeeft.

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, met name minderjarigen en andere kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. De VOG is één van de maatregelen hiervoor te nemen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van nieuwe begeleiders en vrijwilligers.

VOG aanvraag

De vertrouwenscontactpersoon van Fortuna ’74 neemt de eerste stap voor het aanvragen van een VOG voor haar rekening. Dit geschiedt middels een digitaal proces bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De volgende gegevens van de begeleider/vrijwilliger worden ingevuld: volledige naam, e-mailadres en geboortedatum. De persoon in kwestie ontvangt een e-mail met een link naar het persoonlijke aanvraagformulier. Hij of zij kan met DigiD inloggen en het formulier verder invullen. Het Ministerie beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring ontvangt de persoon in kwestie de VOG per post thuis. Hij of zij overhandigt de VOG aan de vertrouwenscontactpersoon. Zij houdt deze in beheer.
Via deze weg is de VOG gratis voor begeleiders/vrijwilligers van Fortuna ’74. 

Vertrouwenscontactpersoon

Fortuna ’74, Harava en UHC delen hun vertrouwenscontactpersonen onder “Vertrouwenscontactpersonen Schaarweide”. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen de verenigingen voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier in vertrouwen met iemand over wil praten.

Contactgegevens:
Sam Sommerdijk: vcp@fortuna74.nl
Annemarie Gooiker: vcp@vvuhc.nl
Bas van Duifhuizen: vcp@harava.nl